Nasze usługi

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oferujemy Państwu usługi w zakresie RODO.

Audyt początkowy

sprawdzenie stanu obecnego w jakim Państwa podmiot znajduje się w chwili obecnej (sprawdzimy i przeanalizujemy umowy, regulaminy które w swojej naturze dotykają obszaru przetwarzania danych osobowych, sprawdzimy mapę procesów przetwarzania, sprawdzimy infrastrukturę informatyczną, sprawdzimy zastosowane środki techniczne i fizyczne)

Analizy ryzyka

wymóg stawiany przez RODO

Wdrożenie

zoptymalizowanie i dostosowanie procesów w firmie do wymogów RODO (dokonamy wyboru fizycznych i technicznych środków ochrony, opracujemy potrzebną, niezbędną dokumentację lub ją zaktualizujemy, przygotujemy procedurę działania w przypadku powstania naruszenia bezpieczeństwa ochroną danych osobowych).

Audyt powdrożeniowy

mający na celu sprawdzenie stosowania wprowadzonych procesów związanych z bezpieczeństwem danych osobowych,

Polityka prywatności

Opracowanie polityki prywatności na stronę internetową

Outsourcing IOD

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych

  • 100% RODO
  • Kompleksowa obsługa
  • Reprezentacja firmy w zakresie RODO

W ramach funkcji Inspektora Ochrony Danych:

Monitorowanie przestrzegania przez firmę/organizację przepisów rozporządzenia RODO oraz polityk administratora i/lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych,

• Informowanie Administratora Danych, podmiotu przetwarzającego oraz stosownych pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych,

• Stosowne doradztwo, poprzedzone cyklicznym, co półrocznym audytem wewnętrznym zakończonym listą wskazań do poprawy, współpraca z organem nadzorczym,

• Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36),

• Reprezentacja firmy/organizacji w zakresie realizacji zapytań i żądań w obszarze procesu przetwarzania łącznie z obsługą maila kontaktowego, jeżeli istnieje takie wskazanie,

• Prowadzenie rejestru czynności i/lub rejestru kategorii czynności procesu PDO wg aktualnych celów przetwarzania zawartych w aktualnej polityce ochrony danych oraz ich cykliczne aktualizacje wg zmieniających się potrzeb Administratora Danych.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Zawsze podchodzimy do klienta w sposób indywidualny, nie oferujemy Państwu tzw. „gotowców”. Nie można prawidłowo wprowadzić wymogów RODO w przedsiębiorstwie, bez poznania zasad jego działania.

Masz pytania?

RODO - podstawowe informacje

RODO to powszechnie używany skrót pochodzący od nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (art. 4 pkt. 1 RODO)

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany (art.1, pkt. 2, RODO).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych (art. 1, pkt. 11, RODO).

Dariusz Stencel

Właściciel, konsultant
  • +48 505 935 684