Nasze usługi

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oferujemy Państwu usługi w zakresie RODO.

Audyt początkowy

sprawdzenie stanu obecnego w jakim Państwa podmiot znajduje się w chwili obecnej (sprawdzimy i przeanalizujemy umowy, regulaminy które w swojej naturze dotykają obszaru przetwarzania danych osobowych, sprawdzimy mapę procesów przetwarzania, sprawdzimy infrastrukturę informatyczną, sprawdzimy zastosowane środki techniczne i fizyczne)

Analizy ryzyka

wymóg stawiany przez RODO

Wdrożenie

zoptymalizowanie i dostosowanie procesów w firmie do wymogów RODO (dokonamy wyboru fizycznych i technicznych środków ochrony, opracujemy potrzebną, niezbędną dokumentację lub ją zaktualizujemy, przygotujemy procedurę działania w przypadku powstania naruszenia bezpieczeństwa ochroną danych osobowych).

Audyt powdrożeniowy

mający na celu sprawdzenie stosowania wprowadzonych procesów związanych z bezpieczeństwem danych osobowych,

Polityka prywatności

Opracowanie polityki prywatności na stronę internetową

Outsourcing IOD

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych

W ramach funkcji Inspektora Ochrony Danych:

  • Monitorowanie przestrzegania przez firmę/organizację przepisów rozporządzenia RODO oraz polityk administratora i/lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych,
  • Informowanie Administratora Danych, podmiotu przetwarzającego oraz stosownych pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych,
  • Stosowne doradztwo, poprzedzone cyklicznym, audytem wewnętrznym zakończonym listą wskazań do poprawy,
  • współpraca z organem nadzorczym,
  • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36),
  • Reprezentacja firmy/organizacji w zakresie realizacji zapytań i żądań w obszarze procesu przetwarzania łącznie z obsługą maila kontaktowego, jeżeli istnieje takie wskazanie,
  • Prowadzenie rejestru czynności i/lub rejestru kategorii czynności procesu PDO wg aktualnych celów przetwarzania zawartych w aktualnej polityce ochrony danych oraz ich cykliczne aktualizacje wg zmieniających się potrzeb Administratora Danych

Zapraszamy do kontaktu z nami

Zawsze podchodzimy do klienta w sposób indywidualny, nie oferujemy Państwu tzw. „gotowców”. Nie można prawidłowo wprowadzić wymogów RODO w przedsiębiorstwie, bez poznania zasad jego działania.

Masz pytania?

RODO - podstawowe informacje

Dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (art. 4 pkt. 1 RODO).

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; (art. 4 pkt. 2 RODO).

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych; (art. 4, pkt. 11, RODO).

Dariusz Stencel

Właściciel, konsultant