Audyt początkowy - sprawdzenie stanu obecnego w jakim Państwa podmiot znajduje się w chwili obecnej (sprawdzimy i przeanalizujemy umowy, regulaminy które w swojej naturze dotykają obszaru przetwarzania danych osobowych, sprawdzimy mapę procesów przetwarzania, sprawdzimy infrastrukturę informatyczną, sprawdzimy zastosowane środki techniczne i fizyczne),

Przeprowadzenie analizy ryzyka –
wymóg stawiany przez RODO,

Wdrożenie -
zoptymalizowanie i dostosowanie procesów w firmie do wymogów RODO (dokonamy wyboru fizycznych i technicznych środków ochrony, opracujemy potrzebną, niezbędną dokumentację lub ją zaktualizujemy, przygotujemy procedurę działania w przypadku powstania naruszenia bezpieczeństwa ochroną danych osobowych).

Audyt powdrożeniowy –
mający na celu sprawdzenie stosowania wprowadzonych procesów związanych z bezpieczeństwem danych osobowych,

Opracowanie polityki prywatności na stronę internetową,

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych.

W ramach funkcji Inspektora Ochrony Danych:
Monitorowanie przestrzegania przez firmę/organizację przepisów rozporządzenia RODO oraz polityk administratora i/lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych,

• Informowanie Administratora Danych, podmiotu przetwarzającego oraz stosownych pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych,

• Stosowne doradztwo, poprzedzone cyklicznym, co półrocznym audytem wewnętrznym zakończonym listą wskazań do poprawy, współpraca z organem nadzorczym,

• Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36),

• Reprezentacja firmy/organizacji w zakresie realizacji zapytań i żądań w obszarze procesu przetwarzania łącznie z obsługą maila kontaktowego, jeżeli istnieje takie wskazanie,

• Prowadzenie rejestru czynności i/lub rejestru kategorii czynności procesu PDO wg aktualnych celów przetwarzania zawartych w aktualnej polityce ochrony danych oraz ich cykliczne aktualizacje wg zmieniających się potrzeb Administratora Danych.

Zawsze podchodzimy do klienta w sposób indywidualny, nie oferujemy Państwu tzw. „gotowców”. Nie można prawidłowo wprowadzić wymogów RODO w przedsiębiorstwie, bez poznania zasad jego działania.
 

Zapraszamy do kontaktu z nami 

Polityka prywatności